Devasthan Management Committee West Maharashtra, Kolhapur

Devasthan Committee

The Temple is managed/administered by Devasthan Management Committee, Western Maharashtra, Kolhapur appointed by law and judicial department Bombay, Govt. of Maharashtra. It's Govt. Notification Registration no. is KA 1493.

Mahesh Jadhav

Shri. Mahesh Jadhav


Chairman

Paschim Maharashtra Devasthan Committee, Kolhapur

Mahesh Jadhav

Mrs. Vaishali Kshirsagar


Treasurer

Mahesh Jadhav

Mrs. Sangeeta Uday Khade


Member

Mahesh Jadhav

Shri. B.N.Patil (Mungalikar)


Member

Mahesh Jadhav

Shri. Pramod Patil


Member

Mahesh Jadhav

Shri. Shivajirao Jadhav


Member

Mahesh Jadhav

Shri. Subhash Vora


Member

Mahesh Jadhav

Shri. Vijay Powar


Secretary

temple outline img

Besides this temple, the committee also manages the following temples of the region. Shree Karveer Nivasini Mahalaxmi Temple

&

  • Shri Ambabai Temple – Shahupuri.
  • Shri Binkhambi Ganesh Temple - B Ward Mahadwar Road.
  • Ujvya Sondecha Shri Ganpati - Parandekar's home Mahadwar Road.
  • Shri Mahsobha Temple - Gujari, Kolhapur.
  • Shri Ganesh Panchayatana - Bhende Street.
  • Shri Dattabhikshaling Temple - Near Ravivar Peth Commerce College.
  • Shri Siddhivinayak Temple - Near Uma Talkies.
  • Shri Panchmukhi Maruti Temple - Baagal Chowk.
  • Shri Gajaat Lakshmi - Toraskar Chowk.